TỔNG ĐÀI: 19006652

ngay toan dan pccc

Nâng cao chất lượng PCCC toàn dân

Nâng cao chất lượng PCCC toàn dân

Cẩm nang PCCC – Ngày 29/6/2001, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật Phòng cháy và chữa cháy tại kỳ họp thứ 9. Đây là văn bản pháp lý cao nhất thể hiện tính kế thừa, tính thực tiễn dựa trên cơ sở yêu cầu phát triển của đất nước với những nguyên tắc mang tính khoa học, tính quần chúng cao, thể hiện vai trò to lớn của nhân dân trong công tác PCCC.

Chi tiết